Przystąpienie do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Termin ważności strony 2011-12-21

Burmistrz Miasta Augustowa

21 listopada 2011
OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa

Na podstawie art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 50 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Augustowie Uchwały Nr IX/63/11 z dnia 31 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa.

Zmiana studium obejmuje obszar miasta Augustowa w granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów w terminie do dnia 21 grudnia 2011r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-11-21

Opublikował: Marek Sadowski

Data publikacji: 2011-11-21