Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 30 listopada 2011 r. /środa/ o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady X sesji Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2011 rok,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011-2021,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

e) dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru,

f) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

g) ustalenia cen za przewozy osób środami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustowa,

h) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa,

i) utworzenia jednostki budżetowej,

j) uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie,

k) składu liczbowego i osobowego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie.

6. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stawek podatku rolnego i podatku leśnego na 2012 r.

7. Przyjęcie informacji o stanie oświaty w Augustowie, przekazanej Radzie Miejskiej 31.10.2011 r.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Przyjęcie protokołów z obrad VIII sesji RM z 29.09.2011r. i IX sesji RM z 31.10.2011r.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

Joanna Lisek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2011-11-23

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2011-11-23