Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 28 grudnia 2011 r. /środa/ o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XI sesji Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2021,

b) uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza Miasta,

- przedłożenie opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2012 rok przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej,

- dyskusja,

- głosowanie nad uchwałą budżetową,

c) zmian budżetu miasta na 2011 rok,

d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011-2021,

e) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2013,

f) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

g) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów,

h) trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, szkołom podstawowym i gimnazjom, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji,

i) uchwalenia programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012,

j) nadania nazw ulicom na terenie miasta Augustowa.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji RM z 30.11.2011 r.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

Joanna Lisek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2011-12-21

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2011-12-21