obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Augustów, 27.12. 2012

GKR i OŚ. 6220.22.2012.TP

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustów zawiadamia , że w dniu 24 grudnia 2012 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku ul. Elektryczna 13, 19-950 Białystok została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV zlokalizowanej w m. Augustów przy ul. Mazurskiej, dz. nr 1911/1, obręb 1

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 1)

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-12-27

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2012-12-27