Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) informuję, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. oddział w Białymstoku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach o numerach ewidencyjnych: 197, 192, 193, 222, 213, 75, 243, 215/1 215/2 i 214 położonych w Augustowie, obręb 1.

W związku z powyższym informuję, iż w ciągu 7 /siedmiu/ dni od daty otrzymania pisma można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja nr 60 /pok.nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2013-01-11

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2013-01-11