ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań miasta

Termin ważności strony 2012-12-21

Na podstawie art. 11, 12, 13, i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)

Burmistrz Miasta Augustów

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań miasta

w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży

Rodzaj zadań publicznych:

1. prowadzenie wśród dzieci i młodzieży zajęć w różnych dyscyplinach sportu

2. współorganizacja imprez sportowo — rekreacyjnych dla mieszkańców miasta

3. organizacja projektów promujących zdrowy styl życia

4. szkolenie zawodników różnych kategorii wiekowych i wspieranie startu reprezentacji miasta w lokalnym i ponadlokalnym współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportu

5. współorganizacja miejskich i powiatowych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży

6. organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych

7. zadania wynikające z „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii miasta Augustów na 2013 r.”

8. realizacja programów wspierających rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu

9. współorganizacja pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych

10. pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb

11. organizacja na terenie miasta wypoczynku w czasie ferii zimowych

12. realizacja programów aktywizujących osoby starsze i niepełnosprawne

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

270 000 zł .— jest to łączna pula środków na wszystkie rodzaje zadań

Zasady przyznawania dotacji:

Przyznawanie dotacji następuje na zasadzie powierzania i wspierania wykonywania zadania publicznego, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.), w trybie umowy sformułowanej z uwzględnieniem art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Augustów a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. O środki finansowe mogą ubiegać się organizacje wymienione w art. 3 ust.2 i 3 w/w Ustawy .

Termin i warunki realizacji zadania:

1.01.2013 r. — 30.11.2013 r.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. Zleceniobiorcy są zobowiązani do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.

Termin i warunki składania ofert:

Ofertę należy sporządzić wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6 poz.25) Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2012 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Augustów

ul. 3 Maja 60 lub przesłać pocztą. W przypadku przesyłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do Urzędu.

Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

Decyzję o zleceniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi podejmie Burmistrz Miasta Augustów w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty. Przy wyborze oceniać się będzie w szczególności:

- zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań, wykwalifikowana kadra,

- przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

- rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć

finansowanych z budżetu miasta,

- co najmniej 30% udział środków finansowych własnych i z innych źródeł.

O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani będą bez zbędnej zwłoki. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych:

Suma dotacji przyznanych wielu podmiotom na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej w 2012 roku wyniosła 400 000 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-11-19

Opublikował: Eleonora Chodkiewicz

Data publikacji: 2012-11-19