Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 30 października 2012 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podziału Gminy Miasta Augustów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

b) zmiany w Statucie Miasta Augustowa,

c) zmian budżetu miasta na 2012 r.,

d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2023,

e) sporządzania i realizacji budżetu w układzie zadaniowym,

f) bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości,

g) bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości,

h) bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości,

i) uznania za pomnik przyrody,

j) zniesienia pomnika przyrody,

k) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa,

l) uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Mazurska – rozdzielnia prądu”,

m) określenia przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Augustowa, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegurealizacji przedsięwzięć.

7. Informacja Burmistrza Miasta o działalności spółek miejskich za 2011 rok.

8. Stanowisko Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM w sprawie pomnika Fundacji „Pamiętamy” upamiętniającego żołnierzy Polski Podziemnej poległych na Kresach II Rzeczypospolitej w walce z sowieckim zniewoleniem w latach 1944-1954.

9. Informacja na temat PrESS ToUR w Augustowie.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

Joanna Lisek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-10-23

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-10-23