Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 17 grudnia 2012 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 odbędą się obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2012 rok;

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

c) zwolnień w podatku od nieruchomości;

d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;

e) zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej;

f) podziału Gminy Miasta Augustów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

g) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów;

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

i) podziału Gminy Miasta Augustów na sektory;

j) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

k) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

l) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

ł) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat;

m) przekazania do prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia całodobowego pobytu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku;

n) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

6. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stawek podatku rolnego i podatku leśnego na 2013 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji RM z 30 i 31.10.2012 r.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

Krystyna Wilczewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-12-10

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-12-10