Ogłoszenie o XX sesji Rady Miejskiej w Augustowie w dn. 30.11.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu
30 listopada 2012 r. /piątek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędą się obrady XX sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie;

b) zmian budżetu miasta na 2012 rok;

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012 – 2021;

d) uchwalenia Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2013;

e) uchwalenia regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Augustowie;

f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

g) podziału Gminy Miasta Augustów na sektory;

h) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

i) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

k) skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa;

l) wzniesienia pomnika.

 1. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Augustów za rok szkolny 2011/2012.
 2. Zapoznanie Państwa Radnych z protokołem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną odnośnie funkcjonowania stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych
  w Augustowie.
 3. Ustalenie składu Rady Programowej miesięcznika „Przegląd Augustowski”.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Przyjęcie protokołów z obrad: XVII sesji Rady Miejskiej z 18 października 2012 r. i XIX sesji Rady Miejskiej z 16 listopada 2012 r. /protokoły znajdują się w Wydziale Organizacyjno – Prawnym UM pokój Nr 23/.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

­ Krystyna Wilczewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-11-23

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2012-11-23