Ogłoszenie o XXX sesji Rady Miejskiej w Augustowie 22.12.2016 r. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Augustowie, które odbędą się 22 grudnia 2016 r. w czwartek
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Ogłoszenie wyników Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 r.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa
    od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    a) zmiany w uchwale Nr XX/166/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie Statutu Miasta Augustowa,

    b) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego "Ślepsk IV",

   c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

    d) zmian budżetu miasta na 2016 rok,

   e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2023,

   f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2017- 2027,

   g) uchwalenia budżetu miasta Augustowa na 2017 rok:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza
                i autopoprawkami,

- przedstawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
               budżetowej miasta Augustowa na 2017 rok,

- przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                   Z poważaniem

 

                                                                           Przewodniczący

                                                                Rady Miejskiej w Augustowie

­                                                                    Filip Jerzy Chodkiewicz 

 

 

 

 

                                                                                 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2016-12-08

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2016-12-08