Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Augustów, 28 grudnia 2017 r.

 

AGP.6733.6.2017

 

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 28 grudnia 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Janiszewskiego, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN 15kV ze słupem energetycznym sieci napowietrznej, na działkach położonych w Augustowie o numerach ewidencyjnych: 5079, 5078, 4185, 4193/2, 4395, 4396, 4197/1, 4189/6, 4189/11, 4388/5, 4188, 4145, 4177/5, 4157/10, 4157/9, 4157/6, 4182, 5111, 4210/5 obręb 6. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, pok. 27 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-12-28