Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Augustów, 29 grudnia 2017 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

 

AGP.6733.8.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Waldemara Waszkiewicza, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A. Lublin, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV na działkach położonych w Augustowie o numerach ewidencyjnych: 328, 329, 5011/2 obręb 4 i 296, 318/1, 37 obręb 5, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się w tut. Urzędzie (ul. 3 Maja 60, pok. 27) z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-12-29

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-12-29