Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zwanego "Centrum"

Burmistrz Miasta Augustowa

26 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centrum miasta Augustowa w rejonie części ulic: Polnej, Jonkajtysa, Ks. Skorupki, Wojska Polskiego, Rynku Zygmunta Augusta, Mostowej, Kilińskiego, 3 Maja, Młyńskiej, Sienkiewicza, Kościelnej oraz w rejonie ulicy Żabiej, zwanego "Centrum" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o:

1) podjęciu przez Radę Miejską w Augustowie Uchwały Nr XXXVI/346/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centrum miasta Augustowa w rejonie części ulic: Polnej, Jonkajtysa, Ks. Skorupki, Wojska Polskiego, Rynku Zygmunta Augusta, Mostowej, Kilińskiego, 3 Maja, Młyńskiej, Sienkiewicza, Kościelnej oraz w rejonie ulicy Żabiej, zwanego "Centrum", obejmującego obszar w centralnej części miasta, wskazany na załączniku nr 1;

2) przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej przedmiotowego planu.

Przedmiotem planu miejscowego będzie ustalenie przeznaczenia terenów i określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pok. nr 27.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wniosek do planu miejscowego powinien zawierać nazwisko, imię / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Pozostałe wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu (Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój nr 27) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres: Wydzial.Architektury@urzad.augustow.pl) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa.

Załącznik Nr 1

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-07-26

Wprowadzający: Joanna Wielgat

Modyfikujący: Joanna Wielgat

Data modyfikacji: 2017-07-26

Opublikował: Joanna Wielgat

Data publikacji: 2017-07-26