Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Augustów, 2 marca 2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14. 06. 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu w dniu 24. 02. 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego
na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą techniczną dla potrzeb Izby Przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na działkach
o numerach ewidencyjnych: 65/1, 65/10, 65/9, 65/7, położonych przy ulicy Szpitalnej obręb 4
w Augustowie.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów. W ciągu 7 dni od uzyskania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z planowaną inwestycją a także złożyć swoje uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska, ul. Brzostowskiego nr 2 ( budynek Straży Pożarnej) pok. nr 103. Jednocześnie informuję, iż Burmistrz Miasta Augustów zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia
na środowisko oraz podanie jego ewentualnego zakresu.

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Modyfikujący: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2017-03-03

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2017-03-03