Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Augustów, dnia 25.07.2017r.

 

AB-VII-2.6740.1.84.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 07.07.2017r. Powiatowego Zarządu Dróg ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów działającego w imieniu inwestora Zarządu Powiatu w Augustowie ul. 3-go Maja 29,     16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa powiatowych ulic miejskich ul. Łaziennej, Kwaśnej i Szkolnej w Augustowie obejmującego trzy odcinki w ciągu ulic powiatowych o łącznej długości około 410 m w zakresie robót drogowych – nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, normatywnych wlotów skrzyżowań, nowej nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników, kanalizacji deszczowej. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest  na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 2:  2440/13, 2439/3, 3043, 3110, 3111, 3112, 3074, 3128, 2493/17, 2399, 2437, 3105  i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;

3093/1 ( z podziału dz. 3093 na dz. nr 3093/1 i 3093/2 ), 3126/1 ( z podziału dz. 3126 na dz. nr  3126/1  i  3126/2 ),

3129/1 ( z podziału dz. 3129 na dz. nr 3129/1 i 3126/2 ), 3131/1 ( z podziału dz. 3131 na dz. nr  3131/1  i  3131/2 ).

 

Działki nr. 2399, 2437, 3105 w obrębie ewid. 2 Miasto Augustów biorące udział w opracowaniu ze względu na potrzebę czasowego zajęcia terenu pod infrastrukturę przebudowywaną oraz konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu nie podlegają podziałowi i przejęciu.

 

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w ciągu 14 dni można w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2017-07-25

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-07-25

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-07-25