Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Augustów, dnia 26.07.2017r.

AB- VII-2.6740.1.78.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

    Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 06.07.2017r., zmienionym w dniu 11.07.2017r. Burmistrza Miasta Augustowa, ul. 3 Maja 60,16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa ul. Wojciech w Augustowie o długości 722,80m (od km 0+794,00 do km 1+516,80) w zakresie budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej z poboczami żwirowymi, zjazdami na drogi leśne i do posesji oraz przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidującej z planowanym przebiegiem ul. Wojciech. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 7: 4141, 4052, 4077, 4029, 4049, 4057, 4064, 4061/4 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;

 

4051/1 (z podziału działki nr ewid. 4051 na działki nr ewid. 4051/1 i 4051/2),

4054/1 (z podziału działki nr ewid. 4054 na działki nr ewid. 4054/1 i 4054/2),

4053/1 (z podziału działki nr ewid. 4053 na działki nr ewid. 4053/1 i 4053/2),

4055/1 (z podziału działki nr ewid. 4055 na działki nr ewid. 4055/1, 4055/2 i 4055/3),

4055/2 (z podziału działki nr ewid. 4055 na działki nr ewid. 4055/1, 4055/2 i 4055/3),

4056/1 (z podziału działki nr ewid. 4056 na działki nr ewid. 4056/1 i 4056/2),

24/17 (z podziału działki nr ewid. 24/1 na działki nr ewid. 24/16, 24/17, 24/18 i 24/19),

4059/1 (z podziału działki nr ewid. 4059 na działki nr ewid. 4059/1 i 4059/2),

4076/1 (z podziału działki nr ewid. 4076 na działki nr ewid. 4076/1 i 4076/2).

 

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną

   Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie
w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

  Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2017-07-27

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-07-27

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-07-27