Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Augustów, dnia 11.08.2017 r.

AB- VII-2.6740.1.98.2017

OBWIESZCZENIE

 

    Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 07.08.2017r., Zarządu Powiatu w Augustowskiego ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów w imieniu którego działa  Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: obejmującej rozbudowę ulicy powiatowej miejskiej Nr 2508B Głowackiego w Augustowie odcinek „A” długości 645,50m (od km rob.0+014,00 do km 0+659,50) w zakresie: budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowa chodników dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ciągów pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych do granic pasa drogowego, przebudowa istniejących oraz budowa nowych przepustów i rowów krytych, oczyszczenie istniejącego rowu melioracyjnego, budowa systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego kolektora deszczowego lub istniejącego rowu otwartego, przebudowa kolidujących odcinków sieci uzbrojenia terenu budowa parkingów dla samochodów osobowych o nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejących oraz budowa nowych urządzeń oświetlenia ulicznego z planowanym przebiegiem ul. Głowackiego w Augustowie. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 2:1888/16, 1888/8, 1887/17, 1879, 2085, 2109/2, 2135, 1900/10, 1886/14, 1887, 2035, 3304/3, 2034/4, 2034/3, 1003/4, 1891/1, 1888/12, 1888/11, 1888/5, 1888/18, 2109/6, 2109/7, 2108/7, 2136 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

 

1888/23 (z podziału działki nr ewid. 1888/16 na działki nr ewid. 1888/23 i 1888/24),

1888/21 (z podziału działki nr ewid. 1888/8 na działki nr ewid. 1888/21 i 1888/22),

1888/19 (z podziału działki nr ewid. 1888/17 na działki nr ewid. 1888/19 i 1888/20),

1879/2 (z podziału działki nr ewid. 1879 na działki nr ewid. 1879/2 i 1879/1 i 1879/3),

2085/1 (z podziału działki nr ewid. 2085 na działki nr ewid. 2085/1 i 2085/2),

2109/12 (z podziału działki nr ewid. 2109/2 na działki nr ewid. 2109/12 i 2109/13),

2135/1 (z podziału działki nr ewid. 2135 na działki nr ewid. 2135/1 i 2135/2),

oraz działki 2034/1, 2034/2 w całości z mocy prawa staną się własnością Powiatu Augustowskiego w obrębie ewid. 0002 Augustów w jednostce ewidencyjnej Augustów. 

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

 

Poniżej wykaz z informacją jaka część działki (powierzchnia) ma być przejęta pod projektowana drogę i stać się własnością Powiatu Augustowskiego.

oraz rozbudowę odcinka ulicy powiatowej miejskiej Nr 2528 ul. Młodości w Augustowie odcinek „B” o długości 101,00m (od km rob. 0+000,00 do km 0+101,00) oraz odcinek „C” długości 330,00m (od km rob.0+000,00 do km 0+330,00) w zakresie: budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowa chodników dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych do granic pasa drogowego, budowa systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego kolektora deszczowego, przebudowa kolidujących odcinków sieci uzbrojenia technicznego terenu ul. Młodości. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 2: 4161, 4157/3, 4157/4, 4157/2, 4141, 802, 2112/1, 2112/2, 2115, 4202, 4201, 4200, 4199, 4198, 4147, 4195, 4194, 2111/5, 2111/3, 4193, 4192, 2110/5, 4163/1, 4162/1, 4160/1, 4159/2, 4158/2, 4156/1, 4155/1, 4154/5, 4154/3, 4152/1, 4151/1, 4150/2, 4149/1, 4148/2, 4190, 2095, 4145/1, 4143/1, 2109/3, 4191, 4164/2, 4164/1, 4153/1, 4189, 4146, 4144, 4142 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;

 

4161/2 (z podziału działki nr ewid. 4161 na działki nr ewid. 4161/2 i 4161/1),

4157/5 (z podziału działki nr ewid. 4157/2 na działki nr ewid. 4157/5 i 4157/6),

4157/7 (z podziału działki nr ewid. 4157/3 na działki nr ewid. 4157/7 i 4157/8)

4157/9 (z podziału działki nr ewid. 4157/4 na działki nr ewid. 4157/9, 4157/10),

4141/1 (z podziału działki nr ewid. 4141 na działki nr ewid. 4141/1 i 4141/2),

802/1 (z podziału działki nr ewid. 802 na działki nr ewid. 802/1 i 802/2),

2112/3 (z podziału działki nr ewid. 2112/1na działki nr ewid. 2112/3 i 2112/4),

2112/5 (z podziału działki nr ewid. 2112/2 na działki nr ewid. 2112/5 i 2112/6).

 

oraz działki 4203, 4148/1 w całości z mocy prawa staną się własnością Powiatu Augustowskiego w obrębie ewid. 0002 Augustów w jednostce ewidencyjnej Augustów 

 

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

 

    Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od dostarczenia niniejszego obwieszczenia.

    Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2017-08-11

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-08-11

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-08-11