Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 

            Zgodnie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.2031) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 22.08.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Augustowie ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2523B klasy technicznej „L” ul. Łaziennej i ul. Szkolnej w Augustowie wg opracowania: odcinek A 0+000 - 0+034,10 i odcinek B 0+000 - 0+233,50 ul. Łazienna, odcinek C 0+000 - 0+51,20 ul. Kwaśna, odcinek D 0+000 - 0+071,15 ul. Szkolna w zakresie robót: wykonania nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, normatywnych wlotów skrzyżowań, nowej nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników i kanalizacji deszczowej

 

na działkach o nr ewid. 2440/13, 2439/3, 3043, 3110, 3111, 3112, 3074, 3128, 2493/17, 2399, 2437, 3105 położonych w obrębie ewid. 2 Miasto Augustów

 

oraz na działkach w obrębie ewid. 2 Miasto Augustów powstałych w wyniku podziału nieruchomości

3093/1 (z podziału dz. nr 3093 na dz. nr 3093/1 i 3093/2), 3126/1 (z podziału dz. nr 3126 na dz. nr 3126/1 i 3126/2)

3129/1 (z podziału dz. nr 3129 na dz. nr 3129/1 i 3126/2), 3131/1 (z podziału dz. nr 3131 na dz. nr 3131/1 i 3131/2).

Działki nr 2399, 2437, 3105 w obrębie ewid. 2 Miasto Augustów biorące udział w opracowaniu ze względu na potrzebę czasowego zajęcia terenu pod infrastrukturę przebudowywaną oraz konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu nie podlegają podziałowi i przejęciu.

Działki oznaczone tłustym drukiem do włączenia w pas drogi powiatowej.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

 

                                                                                                                                        STAROSTA AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2017-08-23

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-08-23

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-08-23