Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Augustów, dnia 25.08.2017r.

AB-VII-1.6740.1.156.2017

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 04.08.2017r. Burmistrza Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa ul. Pagórek o długości  163,52m  (od km 0+004,48 do 0+168,00)  w zakresie robót drogowych – jezdni o  szerokosci 4,5 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami żwirowymi o szerokości 0,50m, zjazdów do posesji o szerokosci 3,5m o nawierzchni bitumicznej  oraz likwidacja słupa oraz przebudowa słupa krańcowego linii napowietrznej nn nr 8 i przebudowa części linii kablowej na działkach drogowych 1116/1, 1116/5, 1117/15, 1117/20, 1117/26 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działki 1117/38  (z podziału dz. 1117/3 na dz. nr  1117/38 i na  dz. 1117/39) oraz na działce nr 1117/8, która w całości zostanie przejęta w pas projektowanej drogi.

 

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

      

            Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego , że w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z e zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiaów  w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2017-08-25

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-08-25

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-08-25