Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Lublin - Mickiewicza

Augustów,  18 maja 2018 r.

 

IUG.6733.6.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) informuję, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Jana Iwaniuka, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 3541/31, 3541/59, 3541/38, 3467/2, 3561/3, 3574/3, 3574/4, 3609/8, 4968, 3574/13, 3571/12, 4959 obręb 3, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się w tut. Urzędzie (ul. 3 Maja 60, pok. 27) z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-05-18

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2018-05-18

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2018-05-18