Obwieszczenie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Augustów, 31 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), informuję, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 5142/2 położonej w obrębie nr 7 w Augustowie, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postępowanie zostało wszczęte dnia 7 września 2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku - postanowienie znak WPN.43.110.2017.MŁ o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla ww. przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy jest Burmistrz Miasta Augustowa.

Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, m.in. z „Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Obszary Natura 2000; „Ostoja Augustowska” PLH 200005 oraz „Puszcza Augustowska” PLB 200002” dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewid. 5142/2 położonej w obrębie nr 7 w Augustowie, która wyłożona jest do wglądu siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie położonej przy ul. 3 Maja 60, w pokoju nr 27, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek godz. 730 - 1530).

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a, 27,
  • w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Architektury@urzad.augustow.pl

Uwagi lub wnioski złożone po 30.08.2018 r., pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-07-31

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2018-07-31

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2018-07-31