Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zwanego "Al. Kard. Wyszyńskiego - Strefa "A" - jezioro Necko"

21 maja 2018 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych częściowo w rejonie rzeki Netty i jeziora Necko oraz częściowo w rejonie Al. Kard. Wyszyńskiego, ulicy Sportowej, Tytoniowej, Zdrojowej, Hotelowej, M. Konopnickiej, Letniskowej, Zacisze, Nadrzecznej, Mostowej, Szpitalnej, Zarzecze, Partyzantów, zwanego „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”  i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o:

1) podjęciu przez Radę Miejską w Augustowie Uchwały Nr XLV/439/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych częściowo w rejonie rzeki Netty i jeziora Necko oraz częściowo w rejonie Al. Kard. Wyszyńskiego, ulicy Sportowej, Tytoniowej, Zdrojowej, Hotelowej, M. Konopnickiej, Letniskowej, Zacisze, Nadrzecznej, Mostowej, Szpitalnej, Zarzecze, Partyzantów, zwanego „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”, obejmującego obszar, wskazany na załączniku nr 1;

2) przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej przedmiotowego planu.

Przedmiotem planu miejscowego będzie ustalenie przeznaczenia terenów i określenie sposobów ich zagospodarowania
i zabudowy.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pok. nr 26a lub 27.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wniosek do planu miejscowego powinien zawierać nazwisko, imię / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Pozostałe wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu (Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój nr 26a lub 27) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres: Wydzial.Architektury@urzad.augustow.pl) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2018 r.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

Załącznik nr 1

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-05-21

Wprowadzający: Magdalena Wierzbicka

Modyfikujący: Magdalena Wierzbicka

Data modyfikacji: 2018-05-21

Opublikował: Magdalena Wierzbicka

Data publikacji: 2018-05-21