Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Augustów, dnia 02.08.2018r.

Nr: AB-VII-2.6740.1.129.2017

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zgody na realizację inwestycji drogowej

 Zgodnie z art. 11f ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.).

 

zawiadamiam

 

że Starosta Augustowski decyzją Nr AB-VII-2.6740.1.129.2017 z dnia 02.08.2018r. odmówił udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę z przebudową ulic Masztowej i Krętej w Augustowie od km 0+000 do km 0+228,50 z sięgaczem ul. Masztowej o długości 40 m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej, kablowej linii telekomunikacyjnej, słupów telekomunikacyjnych, napowietrznej linii energetycznej nn i przyłącza kablowego na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym 2 Miasto Augustów: 1702/1, 1702/2, 1701/1, 1701/2, 1672/1, 1693/2, 4279/1 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału: 4253/4, 4251/3, 1713/4, 1710/3, 1704/3, 1703/4, 1689/3, oraz na działkach nr ewid.: 1675/1, 1676/1, 1679/1, 1680/1, 1705/1, 1706/1, 1713/1, 4236/1, 4238/1, 4239/1, 4252/1 obr. 2 Miasto Augustów, które w całości z mocy prawa staną się pasem projektowanej drogi, oraz na działce nr 1323 obr. ewid. 2 Miasto Augustów, do której zachodzi potrzeba czasowego zajęcia terenu pod przebudowę infrastruktury technicznej i konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem terenu, wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości oraz zatwierdzeniem projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.   W terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych w dniach 03.08.2018r. do 17.08.2018r.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

                                                                                                                             STAROSTA  AUGUSTOWSKI

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2018-08-02

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2018-08-02

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2018-08-02