OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Augustów, dnia 31.01.2019r.

 AB.VII-1.6740.1.282.2018

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 1/2019 z dnia 31.01.2019r.

             Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 31.01.2019r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa złożonego w dniu 16.11.2018r., sprostowany dnia 12.12.2018r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie droga gminna nr 102531B wraz z uzbrojeniem technicznym w zakresie: budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m, budowy chodników o szer. zmiennej od 2,0m do 7,40m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i zjazdów, budowy kanalizacji deszczowej, budowy zatoki postojowej wzdłużnej dł. 62,0m i szer. 3,0m z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi ulicą Hożą (drogą powiatową Nr 2510B) i ulicą Sienkiewicza (drogą powiatową Nr 2544B) w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej projektowanego ronda oraz wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, opasek i zjazdów (na dojazdach do ronda) w ul. Sienkiewicza od km 0+024,50 do km 0+049,40 i wymianie nawierzchni jezdni w ul. Hożej od km 0+180,90 do km 0+217,20 z przebudową opaski i zjazdów str. prawa od km 0+167 do km 0+217,20, przebudowy sieci telekomunikacyjnej, rozbiórki i budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy linii napowietrznej Nn z przyłączami, zabezpieczenia kabla sieci Nn i SN w miejscach kolizji. Inwestycja usytuowana będzie na działkach które powstaną w wyniku podziału działek tj:

  1. w ramach regulacji pasa drogowego

3320/6 (z podziału dz. nr ewid. 3320/4 na dz. nr 3320/5 i 3320/6)

(działka nr ewid. 3320/6 pozostanie pasem drogowym, działka nr 3320/5 będzie wyłączona z pasa drogowego)

  1. w ramach poszerzenia pasa drogowego

883/4 (z podziału dz. nr ewid. 883/3 na dz. 883/4 i 883/5)

3397/1 (z podziału dz. nr ewid. 3397 na dz. 3397/1 i 3397/2)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

działki 3396, 3338 – w celu wykonania przebudowy dróg powiatowych Nr 2510B i Nr 2544B

działki 3378, 3377, 3376 – w celu wykonania przebudowy przyłączy energetycznych

działka 3397/2 (powstała po podziale działki 3397) – w celu wykonania budowy kanalizacji deszczowej

                 Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 05.02.2019r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 05.02.2019r. do 19.02.2019r.

                Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2019-02-06

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2019-02-06