Obwieszczenie Wójta Gminy Augustów

Augustów, dnia 06 lipca 2018 r.

OSW.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE
z dnia 06 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Augustów zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku Macieja Bernarda Gorysza Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w dniu 06 lipca 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku od obwodnicy Sztabina do obwodnicy Augustowa wraz z budową obwodnicy Białobrzeg"

Zawiadamia się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, pokój nr 11 w godz. 7.00-15.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Augustów w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

Mgr inż. Zbigniew Buksiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Augustów

Data wytworzenia: 2018-07-12

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2018-07-12

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2018-07-12