Ogłoszenie o obradach XLIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie, 26.06.2018 r.

Ogłoszenie o obradach XLIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie, 26.06.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 odbędą się obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdania z działalności za 2017 rok:
  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  2. Augustowskich Placówek Kultury,
  3. Centrum Sportu i Rekreacji.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;
  2. absolutorium za 2017 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa;
  3. rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Nowinka z zakresu objęcia mieszkańców Gminy Nowinka opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie;
  5. przekształcenia Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie, Śródmieście 29 poprzez przeniesienie jego siedziby;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
  7. trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym nie działającym
   w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją;
  8. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Adaptation of natural heritage in Druskininkai and Augustow for tourism in cross border area/ Adaptacja dziedzictwa przyrodniczego w Druskiennikach i Augustowie dla turystyki w obszarze przygranicznym” do współfinansowania w ramach naboru wniosków: Program INTERREG V-A Litwa - Polska;
  9. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „The history of two health resorts / Historia dwóch uzdrowisk” zgłaszanego przez Gminę Miasto Augustów do współfinansowania w ramach naboru wniosków: Program INTERREG VA Litwa - Polska;
  10. określenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przy plaży Bielnik i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca;
  11. określenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przy plaży Radiowej Trójki i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca;
  12. określenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przy Plaży POSTiW i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca.
 7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2017 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej z 22.05.2018 r.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Data wytworzenia: 2018-06-13

Wprowadzający: Beata Filipow

Modyfikujący: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2018-06-13