Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Lublin - Miasto i Gmina Augustów

Augustów, 7 grudnia 2018 r.

 AGP.6733.1.2018

(IUG.6733.9.2018)

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) informuję, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Waldemara Waszkiewicza, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej SN 15-kV oraz nn-0,4 kV Augustów – Prawdziski od RPZ Augustów do rozłącznika 2144 wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV oraz złączami kablowymi 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych:

obręb 1 - Miasto Augustów: 75, 340/1, 340/2, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2, 368/3, 368/4, 368/5, 368/6, 369, 386, 390, 391/1, 391/2, 393/3, 394, 423, 424/1, 424/2, 424/3, 429, 432, 441/3, 441/5, 442, 443, 444, 471, 472, 474/1, 474/2, 489/1, 489/2, 490, 1978/1, 1978/2, 1974, 504,

obręb Żarnowo I - Gmina Augustów: 575/8, 575/10, 627/1, 627/2, 628, 629, 630, 632/1, 633, 634, 635, 636, 637, 638/3, 668, 670, 672, 680, 689,

został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

W stosunku do obwieszczenia z dnia 13 listopada 2018 r. o zebranym materiale dowodowym w przedmiotowej sprawie nastąpiła zmiana wynikająca z wniosku inwestora rozszerzającego zakres inwestycji o działkę nr 504 i zmieniającego zakres inwestycji na działce nr 490 położonych w Augustowie obręb 1.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się w tut. Urzędzie (ul. 3 Maja 60, pok. 27) z aktami sprawy
i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-12-07

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2018-12-07

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2018-12-07