Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Lublin - Miasto i Gmina Augustów

Augustów, 31 grudnia 2018 r.

 

AGP.6733.1.2018

(IUG.6733.9.2018)

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu 31 grudnia 2018 r. na wniosek Pana Waldemara Waszkiewicza, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej SN 15-kV oraz nn-0,4 kV Augustów – Prawdziski od RPZ Augustów do rozłącznika 2144 wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV oraz złączami kablowymi 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych:

obręb 1 - Miasto Augustów: 75, 340/1, 340/2, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2, 368/3, 368/4, 368/5, 368/6, 369, 386, 390, 391/1, 391/2, 393/3, 394, 423, 424/1, 424/2, 424/3, 429, 432, 441/3, 441/5, 442, 443, 444, 471, 472, 474/1, 474/2, 489/1, 489/2, 490, 1978/1, 1978/2, 1974, 504,

obręb Żarnowo I - Gmina Augustów: 575/8, 575/10, 627/1, 627/2, 628, 629, 630, 632/1, 633, 634, 635, 636, 637, 638/3, 668, 670, 672, 680, 689.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, pok. 27 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2018-12-31

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2018-12-31