Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Lublin - ul.Brzostowskiego

Augustów, 18 października 2018 r.

 

IUG.6733.11.2018

 

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 18 października 2018 r. na wniosek Pana Artura Perkowskiego działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznych kablowych linii SN 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 3670/1, 3667/1, 3667/4, 3667/3, 3666/1, 3726/1, 3650, 3615/10 położonych w Augustowie obręb 3.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, pok. 27 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-10-18

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2018-10-18

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2018-10-18