Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Lublin Szosa Sejneńska - BAT

Augustów, 3 września 2018 r.

 

IUG.6733.9.2018

 

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Pana Artura Perkowskiego, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznych kablowych linii SN 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 5011/2, 323, 328 położonych w Augustowie obręb 4.

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że ze złożonym wnioskiem i zebranym materiałem w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 17 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój 27, tel. nr 87 643 42 16.
Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać do dnia 24 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-09-03

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2018-09-03

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2018-09-03