obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ślepsk V"

Burmistrz Miasta Augustowa

Augustów, 9 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.) informuję o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Ślepsk V” uchwalonego Uchwałą Nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 września 2019 r. Przedmiotowa uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 2 października  2019 r. poz. 4723.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, pok. 26a, 27.

 

 

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-12-09

Wprowadzający: Joanna Wielgat

Modyfikujący: Joanna Wielgat

Data modyfikacji: 2019-12-09

Opublikował: Joanna Wielgat

Data publikacji: 2019-12-09