OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Augustów, dnia 17.12.2019r.

AB.VII-1.6740.1.320.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

 

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 22.11.2019r., uzupełniony dnia 12.12.2019r., Burmistrza Miasta Augustowa zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Kilińskiego w Augustowie droga gminna kl. D nr 102445B wraz z uzbrojeniem technicznym” w zakresie: budowy ulicy o szerokości 5,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, budowy 3 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, budowy zjazdów na sąsiadujące z ulicą posesje, budowy 2 wpustów ulicznych i przyłączy kanalizacji deszczowej, przebudowy skrzyżowania z ul. Mostową. Inwestycja usytuowana będzie na:

  • działce drogowej nr ewid. 3582 obręb 0003 Miasto Augustów
  • na działce 3287/1 o pow. 0,0037 ha, która powstanie w wyniku podziału działki 3287 obręb 0003 Miasto Augustów na dz. nr 3287/1 i 3287/2 (działka oznaczona tłustym drukiem jest przeznaczona do włączenia w pas drogi publicznej i stanie się własnością Gminy Miasta Augustów),
  • na działkach nr ewid.: 3262/1, 3264/4, 3264/5 obręb 0003 Miasto Augustów należących do Gminy Miasta Augustów, które zostaną włączone w pas drogi publicznej,
  • na działce 3288 obręb 0003 Miasto Augustów, która w całości z mocy prawa stanie się własnością Gminy Miasta Augustów,
  • na działkach: 3268/1 i 3000/1 obręb 0003 Miasto Augustów, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu w celu wykonania połączenia z drogą powiatową.

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 18.12.2019r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 18.12.2019r. do 02.01.2020r..

                Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500  w terminie do dnia 09.01.2020r..

 

                                                                                                                              STAROSTA  AUGUSTOWSK

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2019-12-18

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2019-12-18

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2019-12-18