Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Lublin - obr. 1 decyzja

Augustów, 22 maja 2019 r.

AGP.6733.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu 22 maja 2019 r. na wniosek Pana Witolda Polkowskiego, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie:

  • linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na działkach nr : 587, 588, 75, 738 /8, 625/1, 625/2, 626, 624/1, 624/2,
  • linii elektroenergetycznej kablowej nN na działkach nr : 625/1, 625/2, 626, 624/1, 624/2, 696/2, 612/1, 629,
  • linii elektroenergetycznej napowietrznej nN na działkach nr : 586, 587,
  • kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działce nr 624/1,
  • słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działce nr 587,

obejmującego część zadania pod nazwą: „Przebudowa linii SN Augustów – Gliniski odg. Transbud za odł. nr 5-1734 Augustów ul. Wojska Polskiego” na terenie miasta AUGUSTÓW

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, pok. 27 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-05-22

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2019-05-22

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2019-05-22