Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Lublin - obr. 1 zgromadzony materiał

Augustów, 10 kwietnia 2019 r.

 

AGP.6733.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) informuję, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Witolda Polkowskiego, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na

- budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV kablem 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 na działkach 587, 588, 75, 738/8, 625/1, 625/2, 626, 624,

- budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN na działkach 625/1, 625/2, 626, 624, 696/2, 612/1, 629,

- budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii kablowej nN na działkach, 586, 587,

- budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działce 624,

- budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działce 587,

został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

Działki położone są w Augustowie obręb 1.

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się w tut. Urzędzie (ul. 3 Maja 60, pok. 27) z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-04-10

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2019-04-10

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2019-04-10