Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Lublin - obr. 1

Augustów, 19 marca 2019 r.

 

AGP.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Pana Witolda Polkowskiego, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

- budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV kablem 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 na działkach 587, 588, 75, 738/8, 625/1, 625/2, 626, 624, 611,

- budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN na działkach 625/1, 625/2, 626, 624, 696/2, 612/1, 629,

- budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii kablowej nN na działkach 586, 587,

- budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działce 624,

- budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działce 587.

Działki położone są w Augustowie obręb 1.

Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania: „Przebudowa linii SN Augustów-Gliniski odg. Transbud za odł. nr 5-1734, Augustów ul. Wojska Polskiego”.

            W związku z powyższym informuję, że ze złożonym wnioskiem i zebranym materiałem w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 2 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój 27, tel. nr 87 643 42 16. Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać do dnia 9 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

 

Z up. Burmistrza

Filip Jerzy Chodkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-03-19

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2019-03-19

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2019-03-19