Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Lublin - obr. 3 zgromadzony materiał

Augustów, 28 stycznia 2019 r.

 

AGP.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) informuję, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Witolda Polkowskiego, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie dwóch odcinków linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 4768/1, 4961, 3537/2, 3537/1, 2202/1, 3884/4, 3884/5, 4966, 3884/7, 3886/1 położonych w Augustowie obręb 3, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia t.j do dnia 18 lutego 2019 r., można zapoznać się w tut. Urzędzie (ul. 3 Maja 60, pok. 27) z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 28 stycznia 2019 r.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-01-28

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2019-01-28

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2019-01-28