Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Lublin - obr. 3

Augustów, 4 stycznia 2019 r.

 

AGP.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Pana Witolda Polkowskiego, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie dwóch odcinków linii energetycznej kablowej SN 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 4768/1, 4961, 3537/2, 3537/1, 2202/1, 3884/4, 3884/5, 4966, 3884/7, 3886/1 położonych w Augustowie obręb 3.

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że ze złożonym wnioskiem i zebranym materiałem w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 18 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój 27, tel. nr 87 643 42 16. Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać do dnia 25 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-01-04

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2019-01-04

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2019-01-04