I.7011.11.2016 Budowa plaży nad j. Necko w dz. Borki - dokumentacja

Termin ważności strony 2016-07-15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

Zamawiający informuje, że:

- do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków postępowania przed terminem składania ofert albo jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny,

- zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

 • Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

E-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl, strona: www.urzad.augustow.pl,

miejsce publikacji dokumentów o zamówieniu: http://um-augustow.pbip.pl.

tel. 087 643 42 10, fax. 087 643 42 11

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

 • Tryb zamówienia.

Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO. Do niniejszego zamówienia
nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 • Przedmiot zamówienia:

Zakres rzeczowy.

Projektowana plaża nad jeziorem Necko w Augustowie położona jest
w obszarze objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa zwanym „Plaża Bielnik” obejmującym tereny niezabudowane, przyległe do rzeki Netty oraz zabudowę mieszkaniowo – usługową położoną przy ulicy Nadrzecznej na odcinku między ulicą Nad Nettą a działką nr 2926 przyjętym Uchwałą Nr XVII/60/03 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  5 grudnia 2007r., na działkach o następujących numerach geodezyjnych 4959, 2842/2.

Długość projektowanej linii brzegu jeziora Necko w Augustowie - około 86mb, powiększenie plaży  - o około 520m2, likwidacja trzcinowiska – około 170m2.

1.Dokumentacja winna obejmować:

I etap

a)mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, łącznie z wypisami uproszczonymi z rejestru gruntów i z następującymi danymi:

-rzędne istniejących zjazdów,

-aktualna niwelacja terenu objętego opracowaniem,

-lokalizacja drzew,

-lokalizacja trzcinowisk,

-lokalizacja istniejącej linii brzegu,

b)koncepcja programowo-przestrzenna zawierająca między innymi:

-wstępny układ sytuacyjny zagospodarowania terenu plaży łącznie
z projektowanym przebiegiem linii brzegu jeziora Necko i powiększoną częścią plaży do tzw. plażowania tradycyjnego tj. odpoczynku na leżaku, kocu, nawierzchni trawiastej, z piasku,

-wstępne rozwiązania w zakresie sposobu umocnienia linii brzegu jeziora Necko, np. palisada z materiałów kompozytowych,  drewnianych, grodzice winylowe.

Koncepcja programowo – przestrzenna podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.    

II etap

a)karta informacyjna przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235).

III etap

a)projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych ustalający zmianę linii brzegu jeziora Necko i zawierający dane wskazane w art. 15  ust. 3 pkt 1), 2) Ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne – 6 egz.,

b)operat wodnoprawny na zmianę linii brzegu jeziora Necko - 4egz.,

c)projekt budowlany  z planem zagospodarowania terenu budowy plaży - 6egz.,

d/projekt wykonawczy budowy plaży z przedmiarem robót - 6egz.,

e)wycena wartości kosztów robót budowlanych określonych i wskazanych w III etapie umowy. Wycena winna być sporządzona w formie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone z podziałem na następujące elementy:

-kosztorys inwestorski na wbudowanie umocnienia brzegu jeziora Necko,

-kosztorys inwestorski na budowę plaży – wykonanie nasypów i pozostałych robót,

f)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3kpl.,

g)wszystkie niezbędne materiały do wniosków o wydanie decyzji zmiany linii brzegu, decyzji  pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę,  

h)uzgodnienia z wszystkimi właścicielami nieruchomości objętych opracowaniem, użytkownikami sieci będących podstawowym uzbrojeniem terenu – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – Zarząd Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Suwałkach, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Augustowie, Urząd Miejski w Augustowie, Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Augustowie i wszystkie pozostałe inne niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być sporządzona dodatkowo w formie elektronicznej – a, b, c, d,  e, f, g (np. płyta CD, płyta DVD).

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami, między innymi:

1/Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z późniejszymi zmianami),

2/Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

3/Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późniejszymi zmianami).

4/Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235).

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

1.Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową.
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie realizacji inwestycji, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej (równoważne) - kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń.

2.Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót.

3.Sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa
w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne.

4.Wprowadzanie rozwiązań zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5.Udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,
a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy.

6.Udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

7.Sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

8.Wykonania czynności nadzoru autorskiego Wykonawca (Projektant) nie może powierzyć innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 • Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Renata Wojtuszko: tel. 87 643 42 28 (w zakresie procedury)

Józef Górski: tel. 87 643 42 18 (w zakresie przedmiotu zamówienia)

 • Termin wykonania zamówienia.

Oczekiwany termin realizacji zamówienia – 12.09.2016 r..

 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej.

Zamawiający zastrzega prawo do zweryfikowania spełniania warunków udziału
w postępowaniu na etapie oceny ofert.

 • Kryteria oceny ofert.
 1. Wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował w szczególności następującymi kryteriami:

- cena ofertowa brutto – 95% - 95 pkt,

- termin realizacji – 5 % - 5 pkt.

W kryterium cena, oferta najtańsza otrzyma 95 punktów a pozostałe oferty
po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najtańszej oferty odpowiednio mniej.

W kryterium termin realizacji, wykonawca, który zadeklaruje najkrótszy termin wykonania projektu otrzyma 5 punktów a pozostali wykonawcy po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do oferty z najkrótszym terminem wykonania projektu- proporcjonalnie mniej. Punkty otrzymają wykonawcy, którzy zadeklarują termin krótszy od oczekiwanego.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 • Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7) Urzędu Miejskiego
w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów w godzinach urzędowania,
do dnia 01.07.2016 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.07.2016 r. r. o godzinie 10:15.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna zostać opisana w następujący sposób:

……………………………………

……………………………………

(Nazwa Wykonawcy)

……………………………………

……………………………………

(Siedziba -adres Wykonawcy)

Gmina Miasto Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

Oferta na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie”.

 

Nie otwierać przed 01.07.2016 r. godz. 10:15

 • Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • Zawartość oferty.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – Formularz nr 1,
 2. Formularz nr 2 – wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia
  wraz z załącznikami potwierdzającymi posiadanie uprawnień niezbędnych
  do wykonania przedmiotu zamówienia
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty albo reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona),

Oferta niekompletna będzie podlegać odrzuceniu.

Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia oferty o dokumenty określone powyżej
w punktach 2, 3. Zamawiający ma prawo uzupełnić ofertę we własnym zakresie
o dokumenty ogólnodostępne, potwierdzające posiadanie uprawnień, do podpisania oferty.

Zamawiający ma prawo wezwać telefonicznie Wykonawcę do uzupełnienia wyżej wymienionych dokumentów.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania w/w dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną. Uzupełnienia faksem lub pocztą elektroniczną należy dokonać w dniu następnym po dniu wezwania Wykonawcy do uzupełnienia.

Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające wymagań określonych w dokumentach postępowania oraz oferty wykonawców nie spełniających warunków udziału
w postępowaniu.

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Zamawiający zastrzega:

- prawo do odwołania lub zmiany warunków postępowania przed terminem składania ofert albo jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny,

- możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najniższej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na opracowanie dokumentacji,

-możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami przed zawarciem umowy.

W wyniku negocjacji nie może zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w ofercie.

Augustów 24.06.2016 r.       

                                                                                  Zapraszamy do udziału w postępowaniu

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

                                                                                              Mirosław Karolczuk                         

W załączeniu do niniejszego zaproszenia:

 1. Formularz nr 1 – formularz ofertowy,
 2. Formularz nr 2- wykaz osób
 3. Projekt umowy

 

Formularz nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

do zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie

Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:

Pełna nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Numer telefonu
 faksu, e-mail

 

 

 

* W przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) należy podać dane wszystkich partnerów.

Osoba(y) uprawniona(e) do reprezentowania wykonawcy:

L.p.

Imię i nazwisko

Podstawa umocowania do reprezentowania wykonawcy

1.

 

 

2.

 

 

 1. W związku z zaproszeniem do składania ofert na oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami postępowania na następujących warunkach:

kwota netto: ....................................... zł.

słownie: ........................................................................................................

należny podatek VAT według stawki................... % wynosi................................. zł.

 

kwota brutto: ..................................... zł (słownie: ..........................................................)

termin realizacji …………………… (data)

 1. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
 3. Zapoznaliśmy się z wszystkimi dokumentami postępowania i akceptujemy ich postanowienia bez zastrzeżeń.
 4. Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
 5. Oświadczamy, że oferując cenę określoną w punkcie 1 formularza oferty, należycie skalkulowaliśmy wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert.

……………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

 

Formularz nr 2

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
 PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA*

do zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie

Wykonawca:

L.p.

Pełna nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Numer telefonu
i faksu, e-mail

1.

 

 

 

2.

 

 

 

Oświadczamy, że przy realizacji niniejszego zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby posiadające uprawnienia budowlane (do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej) do wykonania przedmiotu zamówienia:

 

Lp

Imię i nazwisko oraz zakres czynności w wykonywaniu zamówienia

 

Kwalifikacje zawodowe :numer uprawnień specjalność/zakres uprawnień (zgodnie z treścią decyzji nadającej uprawnienia)

 

Doświadczenie

 

Wykształcenie

 

Podstawa dysponowania

Nr członkowski Izby Architektów RP/Nr ewidencyjny PIIB

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

*do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień
do wykonania przedmiotu zamówienia
Projekt Umowy

UMOWA

zawarta w dniu ……… 2016r. w Augustowie pomiędzy Gminą Miasto Augustów reprezentowaną  przez:

mgr  Wojciecha Walulika - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie mgr Sławomira Sieczkowskiego - Skarbnika Miasta

zwaną dalej "Zamawiającym"

a "Wykonawcą"

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

mającym swoją siedzibę w ……………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty o następującej treści.

 

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego „Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie” (projektowana plaża położona jest w obszarze objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa zwanym „Plaża Bielnik” obejmującym tereny niezabudowane, przyległe do rzeki Netty oraz zabudowę mieszkaniowo – usługową położoną przy ulicy Nadrzecznej na odcinku między ulicą Nad Nettą a działką nr 2926 przyjętym Uchwałą
Nr XVII/60/03 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  5 grudnia 2007 r.).

Tereny objęte opracowaniem dokumentacji projektowej położone są na działkach o następujących numerach geodezyjnych: 4959, 2842/2.

Długość projektowanej linii brzegu jeziora Necko w Augustowie - około 86mb, powiększenie plaży  - o około 520m2, likwidacja trzcinowiska - około 170 m2.

2.Dokumentacja winna obejmować:

I etap

a)mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, łącznie z wypisami uproszczonymi z rejestru gruntów i z następującymi danymi:

-rzędne istniejących zjazdów,

-aktualna niwelacja terenu objętego opracowaniem,

-lokalizacja drzew,

-lokalizacja trzcinowisk,

-lokalizacja istniejącej linii brzegu,

b)koncepcja programowo-przestrzenna zawierająca między innymi:

-wstępny układ sytuacyjny zagospodarowania terenu plaży łącznie
z projektowanym przebiegiem linii brzegu jeziora Necko i powiększoną częścią plaży do tzw. plażowania tradycyjnego tj. odpoczynku na leżaku, kocu, nawierzchni trawiastej, z piasku,

-wstępne rozwiązania w zakresie sposobu umocnienia linii brzegu jeziora Necko, np. palisada z materiałów kompozytowych,  drewnianych, grodzic winylowych.

Koncepcja programowo – przestrzenna podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.    

II etap

a)karta informacyjna przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235).

III etap

a)projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych ustalający zmianę linii brzegu jeziora Necko i zawierający dane wskazane w art. 15  ust. 3 pkt 1), 2) Ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne - 6 egz.,

b)operat wodnoprawny na zmianę linii brzegu jeziora Necko - 4egz.,

c)projekt budowlany  z planem zagospodarowania terenu budowy plaży - 6egz.,

d/projekt wykonawczy budowy plaży z przedmiarem robót - 6egz.,

e)wycena wartości kosztów robót budowlanych określonych i wskazanych w III etapie umowy. Wycena winna być sporządzona w formie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone z podziałem na następujące elementy:

-kosztorys inwestorski na wbudowanie umocnienia brzegu jeziora Necko,

-kosztorys inwestorski na budowę plaży – wykonanie nasypów i pozostałych robót,

f)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3kpl.,

g)wszystkie niezbędne materiały do wniosków o wydanie decyzji zmiany linii brzegu, decyzji  pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę,  

h)uzgodnienia z wszystkimi właścicielami nieruchomości objętych opracowaniem, użytkownikami sieci będących podstawowym uzbrojeniem terenu – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – Zarząd Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Suwałkach, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Augustowie, Urząd Miejski w Augustowie, Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Augustowie i wszystkie pozostałe inne niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być sporządzona dodatkowo w formie elektronicznej – a, b, c, d,  e, f, g (np. płyta CD, płyta DVD).

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami, między innymi:

1/Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z późniejszymi zmianami),

2/Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

3/Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późniejszymi zmianami).

4/Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235).

                                              

§ 2

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

 

1.Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie realizacji inwestycji, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej (równoważne) - kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń.

2.Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót.

3.Sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa
w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne.

4.Wprowadzanie rozwiązań zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5.Udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta

na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,
a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy.

6.Udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

7.Sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

8.Wykonania czynności nadzoru autorskiego Wykonawca (Projektant) nie może powierzyć innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 

                                                                       § 3

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

2.Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane
z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego,
a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich

jakości, między innymi:

a/wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego „Plażą Bielnik” obejmującego tereny niezabudowane, przyległe do rzeki Netty oraz zabudowę mieszkaniowo – usługową położoną przy ulicy Nadrzecznej na odcinku między ulicą Nad Nettą a działką nr 296 przyjętym Uchwałą Nr XVII/101/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2007r. - obszar oznaczony symbolem 1-WP, 1-ZP,

b/pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni
w Giżycku nr NZG/404/AŻ/82/15 z dnia 21.08.2016r. w sprawie zmiany linii brzegu jeziora Necko w Augustowie,

c/kopia projektu zagospodarowania terenu ze wskazaniem projektowanej linii brzegu,

d/kopia mapy zasadniczej przedstawiająca granicę prawną działek o numerach geodezyjnych 4959 (jezioro Necko) – własność Skarbu Państwa
w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
i 2842/2 – własność Gminy Miasta Augustów oraz linię brzegu jeziora Necko.

3.Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez ewentualnych podwykonawców niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

 

 

§ 4

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

 

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do
dnia …………….. 2016r. wraz z wykazem opracowań i oświadczeniem, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu umowy.

2.Termin ustalony w ust. 1  może ulec  zmianie  w  przypadku  wystąpienia   opóźnień wynikających z,

2.1.okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

a/wstrzymania prac projektowych  przez Zamawiającego,

b/odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

2.2.działania siły wyższej np. klęski żywiołowe mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

2.3.wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

3.W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu   zakończenia   realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1.

4.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe w siedzibie Zamawiającego w ww. terminie.

5.Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

6.Data podpisania przez Zamawiającego protokołu, o których mowa w § 5
ust. 3
traktuje się jako data wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.  7.Do protokołu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

8.Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 do korzystania na następujących polach eksploatacyjnych:

a)wykonawstwa, odbudowy, wprowadzania zmian w oparciu o przedmiotową dokumentację,

b)zmiany materiałów, technologii użytych do realizacji inwestycji, w oparciu
o dokumentację projektową dostarczoną w ramach umowy.

 

§ 6

1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy tj. dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami i z pełnieniem nadzoru autorskiego wynosi ogółem:

a)wynagrodzenie ryczałtowe netto złotych: ………… słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………

plus obowiązujący podatek VAT, w tym:

b)dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, wynagrodzenie ryczałtowe netto złotych: ………………… słownie złotych:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

c)nadzór autorski, wynagrodzenie ryczałtowe netto złotych: …………….. słownie złotych:

2.Wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m.in. prace geodezyjne, opłaty, koszty uzgodnień, koszty nadzoru autorskiego, przeniesienie majątkowych praw autorskich jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie.

 

§ 7

1.Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

2.Wykonawca może wystawić jedną fakturę częściową w wysokości 85%
wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzgodnieniami po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy. Pozostała kwota 15% wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji zmiany linii brzegu, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

3.Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

4.Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą są faktury, płatne przelewem na konto Wykonawcy: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Termin zapłaty faktur wynosi 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego (faktury należy wystawiać na Gminę Miasto Augustów,
NIP 846-15-29-116 z zapisem - płatne z konta Urzędu Miejskiego w Augustowie
)
.

 

§ 8

1.W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie
w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa
w § 6 ust. 1 pkt b za każdy dzień opóźnienia.

2.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt a.

3.W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt b za każdy dzień opóźnienia.

4.W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

5.W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 

§ 9

1.Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2.Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

 

§ 10

Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających
z niniejszej umowy wyznacza się: Józefa Górskiego, Adama Wysockiego.

       

§ 11

1.Niedopuszczalna  jest  pod  rygorem  nieważności  istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

1/Wystąpienia konieczności zmian osób realizujących prace projektowe
u Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

2/Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy określonych w § 5 ust. 2 umowy.

3/Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

a/siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z szczegółowym opisem,

b/zmiana obowiązującej stawki VAT;

c/rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

4/W przypadku wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ppkt a termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu,
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

 

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 13

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy wynikające
z ustawy z dnia 04.02.1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)
, obciążają Wykonawcę.

 

§ 14

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu
i poprawienia swoich danych osobowych.

 

§ 15

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego, a 1 egz. dla Wykonawcy.

 

§ 16

Integralną część umowy stanowi zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami i oferta wykonawcy.

 

 

 

 

 

Wykonawca :                                                                            Zamawiający:

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2016-07-05

Opublikował: Renata Wojtuszko

Data publikacji: 2016-06-24