Protokół Nr 3/07 z posiedzenia Komisji z 15.03.2007 r.


P R O T O K Ó Ł Nr 3/07

z posiedzenia Komisji do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia

i Spraw Społecznych RM w Augustowie

z dnia 15 marca 2007 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zatwierdzenie skorygowanego planu pracy Komisji na rok 2006/2007.

2. Wyjazd Komisji do schroniska dla zwierząt.

Posiedzenie Komisji ds., Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Wiesław Jeruć – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM postanowiła, iż w roku 2006/2007 będzie zajmowała się następującymi sprawami:

1. Opiniowanie projektu budżetu miasta Augustowa.

2. Opiniowanie podziału środków finansowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM zwróciła się z wnioskiem, aby Pani Radna Ewa Perkowskia oraz Pan Radny Stanisław Łoniewski uczestniczyli w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas podziału środków finansowych Komisji.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie kompetencji Komisji.

4. Opiniowanie wniosków o doskonalenie na dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i szkolenie rad pedagogicznych.

5. Opiniowanie propozycji podziału środków finansowych w budżecie miasta Augustowa dla poszczególnych szkół, poza subwencją oświatową.

6. Opiniowanie propozycji podziału środków budżetowych przeznaczonych na remonty placówek oświatowych.

7. Organizowanie wyjazdowych spotkań do szkół, przedszkoli (spotkania z dyrektorami placówek) i ośrodków wsparcia dziennego.

8. Organizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji do schroniska dla zwierząt.

9. Współpraca z Komisją ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM w sprawie programów budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Augustowa.

10.Organizowanie spotkań wyjazdowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zapoznanie się z problemami pomocy społecznej na terenie miasta.

11.Zapoznanie się z realizacją gminnej strategii polityki społecznej (bariery, możliwości pomocy, korekta).

12.Wspieranie realizacji programów na rzecz osób bezrobotnych i bezdomnych.

Ponadto członkowie Komisji będą brali udział we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta.

Ad.pkt 2

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM dokonała wizji lokalnej schroniska dla zwierząt.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow Przewodniczący Komisji ds. Rodziny,

Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Rady Miejskiej w Augustowie

/Wiesław Jeruć/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-11