Protokół Nr 4/07 ze wspól. Posiedz. Kom. Urb, Ochr. Środ... i Kom. Rodz., Edu... z dnia 16.04.07 r.

P R O T O K Ó Ł Nr

P R O T O K Ó Ł Nr /07

ze wspólnego posiedzenia Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM i Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM

z dnia 16 kwietnia 2007 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta,

- Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

Wspólne posiedzenie Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM i Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM otworzył Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM omówił realizację budżetu miasta w 2006 r.

Następnie Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta i Pan Radosław Czerwiński - Kierownik Wydziału Finansowego UM odpowiadali na pytania członków Komisji, które dotyczyły:

- wydatków na oświatę,

- liczebności oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach,

- zadłużeń z tytułu opłat czynszowych i podatku od nieruchomości,

- wydatków związanych z promocją miasta,

- realizowanych i zakończonych inwestycji,

- zadłużenia miasta.

Ponadto Pani Radna Anna Urban zwróciła uwagę na to, iż na sesji Państwo Radni nie zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności za 2006 r. Augustowskiej Organizacji Turystycznej.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta odpowiedział, iż sprawozdanie z działalności za 2006 r. AOT złoży Państwu Radnym na sesji, kiedy tylko odbędzie się Walne Zgromadzenie Organizacji.

Pani Radna Ewa Perkowska - stwierdziła, iż skoro AKS „Sparta” otrzymuje tak wysoką dotację ze strony miasta to powinien również przedłożyć Radnym sprawozdanie ze swojej działalności za 2006 r.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta odpowiedział, iż przesyłanie Państwu Radnym sprawozdań z działalności klubów, stowarzyszeń czy organizacji dotowanych ze strony Miasta jest niemożliwe, ponieważ jest to olbrzymi materiał, z którym Państwo Radni mogą się zapoznać w UM.

Po dyskusji, Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM i Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 r. zaopiniowały pozytywnie 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Komunalizacji Mienia RM

/Dariusz Górny/

Przewodniczący Komisji ds.

Rodziny, Edukacji, Zdrowia

i Spraw Społecznych RM

/Wiesław Jeruć/

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-06-11