Wybory uzupełniające ławników kadencja 2024-2027

INFORMACJA

z dnia 13 listopada 2023 r.

o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych

na kadencję 2024 - 2027

 

Na podstawie art. 168 w zw. z art. 161 § 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 z późn.zm.), Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Augustowie o przeprowadzenie wyborów uzupełniających listę ławników Sądu Rejonowego w Augustowie. Poinformował, że na okres kadencji 2024-2027 do orzekania w Sądzie Rejonowym  w Augustowie niezbędne  jest dokonanie uzupełnienia listy o 8 ławników.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 15 grudnia 2023 r.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1.  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2.  jest nieskazitelnego charakteru;
 3.  ukończył 30 lat;
 4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5.  nie przekroczył 70 lat;
 6.  zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7.  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1.  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2.  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3.  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4.  adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5.  radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6.  duchowni;
 7.  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8.  funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9.  radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynął do Rady Miejskiej w Augustowie po 15 grudnia 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika odbiera kartę zgłoszenia wraz z dokumentami w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one zniszczeniu w terminie 30 dni przez komisję powołaną przez radę gminy (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693 z późn.zm.)

Informacje w sprawie wyboru ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie, pok. Nr 409 oraz pod numerem telefonu 87 643 42 15.

Kartę zgłoszenia z pozostałymi formularzami można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-11-13

Wprowadzający: Anna Rogalewska

Data modyfikacji: 2023-11-13

Opublikował: Anna Rogalewska

Data publikacji: 2023-11-13