Zezwolenie na świadczenie usług w ramach ustawy o utrzymaniu czystości

Zezwolenie na świadczenie usług w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zezwolenie na świadczenie usług w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

wniosek o wydanie zezwolenia, załączniki.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1/ imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy

ubiegającego się o zezwolenie,

2/ określenie przedmiotu i obszaru działalności,

3/ określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie

na prowadzenie działalności,

4/ informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosownia przy

świadczeniu usług,

5/ proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej

planowane po zakończeniu działalności

6/ określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego

czasu jej prowadzenia

- Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na zbieranie i transport

odpadów komunalnych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów.

- Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powienien udokumentować

gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

- Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie

odpadów komunalnych powinien dołączyć do wniosku informację o miejscu

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentować prawo do terenu,

na którym ma być prowadzona działalność.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w mieście

oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego - termin miesięczny - jeśli

dołączono wszystkie dokumenty.

Opłaty administracyjne

Opłata skarbowa od zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 100,00 zł.

Opłata skarbowa od zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 100,00 zł.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Kotowski

Wprowadzający: Artur Kotowski

Data modyfikacji: 2003-06-30

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-30