Podział nieruchomości

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Jakie dokumenty

wniosek o wszczęcie postępowania o podział nieruchomości - do uzyskania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Załączniki

1. wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej sporządzony przez

geodetę - 3 egz.

2. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości /odpis z księgi wieczystej,

akt notarialny, postanowienie sądu, akt własności ziemi/

3. wypias z rejestru gruntów /ewidencja gruntów Starostwa Powiatowego w Augustowie/

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchmości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu /Dz. U. Nr 25 poz. 130/

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - pokój Nr 4.

Termin załatwienia sprawy

60 dni od daty złożenia kompletu dokumentów

Opłaty skarbowe

brak opłat

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Milanowska

Wprowadzający: Krystyna Milanowska

Data modyfikacji: 2003-06-30

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-30