Dowolna operacja w Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Sprawę załatwia

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji ul. Brzostowskiego 4 (budynek Straży Pożarnej) pokój nr 203

tel./fax: (087) 643 11 43 e-mail: Beata.Kapla@urzad.augustow.pl

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

Dowód osobisty (do wglądu), wniosek EDG-1 (o wpis, zmianę, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie) działalności gospodarczej, formularze: E. Wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (patrz Uwagi pkt 5) albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

Wniosek można składać następującymi drogami:

1. Jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo),

2. Jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,

3. Elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Cyfrowego Urzędu http://cu.wrotapodlasia.pl (należy wybrać sprawy dla Urzędu Miejskiego w Augustowie) niepodpisany elektronicznie (patrz Uwagi pkt 4) ,

4. Elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Cyfrowego Urzędu http://cu.wrotapodlasia.pl (należy wybrać sprawy dla Urzędu Miejskiego w Augustowie)podpisany elektronicznie.

Wniosek w formie papierowej należy wypełnić wyraźnie drukowanymi literami i bez skreśleń . W przypadku pomyłki należy wypełnić dodatkowy formularz EDG-POPR .

Opłaty:
Bez opłat

Osoby odpowiedzialne:
Beata Kapla — inspektor w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji

Przewidywany termin załatwienia:
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku ( w praktyce nie później niż 3 dni)

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 j.t.).

3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 j.t. z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009 r. nr 50, poz. 399).

Uwagi

1. Gmina jest organem rejestrowym dla osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Augustowie w imieniu Burmistrza Miasta realizuje to zadanie dla osób zamieszkałych w Augustowie.

3. Od wydanej decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa. Odwołanie składa się w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji (pokój nr 203) lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Augustowie (ul. 3 Maja 60) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

4. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku, z wyjątkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej bez podpisu elektronicznego.

5. Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku EDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.zus.pl

6. Pracownik urzędu gminy jest zobowiązany do sprawdzenia wniosku pod względem formalnym. Dotyczy to jednak tylko danych identyfikacyjnych wnioskodawcy/pełnomocnika oraz danych z wniosku podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

7. Wzór wniosku w formacie "pdf", "rtf" lub "doc" mozna pobrać z naszej strony BIP pod adresem http://um-augustow.pbip.pl/?event=informacja&id=4114

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Kapla

Wprowadzający: Beata Kapla

Data modyfikacji: 2011-12-19

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2009-04-03