Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście bądź przez pełnomocnika w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).
 3. Jeśli jest to wymagane pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz pełnomocnictwa oraz jeśli jest to konieczne – dołącz dowód opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zameldowanie w trybie administracyjnym wraz z uzasadnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł się zameldować w drodze czynności materialno-technicznej
 2. Zgłoszenie pobytu stałego bądź czasowego
 3. Do wglądu - w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) - tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym, (w której) zameldowanie ma nastąpić, a kserokopię tego tytułu prawnego należy dołączyć do podania.
 4. Dokumenty na poparcie wniosku ( oświadczenia świadków potwierdzające zamieszkanie wnioskodawcy w lokalu)
 5. W przypadku niemożliwości uczestniczenia stron w postępowaniu administracyjnym - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji.

Opłaty:

 • 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji,
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.
Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem.
 2. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 3. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba, która ma zostać zameldowana, trwale przebywa pod adresem gdzie ma zostać zameldowana

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.  2018 poz. 1382 t.j.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  2018 poz. 1044 t.j.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017. poz. 2411)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o zamelodwanie w trybie administracyjnym.

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Mateusz Krzywicki

Telefon 087 643 80 51

Email: mateusz.krzywicki@urzad.augustow.pl

Inspektor Dorota Dudzińska

Telefon 087 643 80 50

Email: dorota.dudzinska@urzad.augustow.pl

Telefon 0 87 643 80 50

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Mateusz Krzywicki

Data wytworzenia: 2017-08-25

Wprowadzający: Mateusz Krzywicki

Modyfikujący: Mateusz Krzywicki

Data modyfikacji: 2019-03-04

Opublikował: Mateusz Krzywicki

Data publikacji: 2003-06-27