OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Augustów, dnia 24.01.2020r.

AB.VII-1.6740.1.320.2019

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 1/2020 z dnia 24.01.2020r.

 

 

            Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 24.01.2020r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.11.2019r., uzupełnionego dnia 12.12.2019r., Burmistrza Miasta Augustowa, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Kilińskiego w Augustowie droga gminna kl. D nr 102445B wraz z uzbrojeniem technicznym” w zakresie: budowy jezdni o szerokości 5,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, budowy 3 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, budowy zjazdów na sąsiadujące z ulicą posesje, budowy 2 wpustów ulicznych i przyłączy kanalizacji deszczowej, przebudowy skrzyżowania z ul. Mostową. Inwestycja usytuowana będzie na:

  • działce drogowej nr ewid. 3285 obręb 0003 Miasto Augustów
  • na działce 3287/1 o pow. 0,0037 ha, która powstanie w wyniku podziału działki 3287 obręb 0003 Miasto Augustów na dz. nr 3287/1 i 3287/2 (działka oznaczona tłustym drukiem jest przeznaczona do włączenia w pas drogi publicznej i stanie się własnością Gminy Miasta Augustów),
  • na działkach nr ewid.: 3262/1, 3264/4, 3264/5 obręb 0003 Miasto Augustów należących do Gminy Miasta Augustów, które zostaną włączone w pas drogi publicznej,
  • na działce 3288 obręb 0003 Miasto Augustów, która w całości z mocy prawa stanie się własnością Gminy Miasta Augustów,
  • na działkach: 3286/1 i 3000/1 obręb 0003 Miasto Augustów, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu w celu wykonania połączenia z drogą powiatową.

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 28.01.2020r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 28.01.2020r. do 11.02.2020r.

 

                W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

                Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

                                                                                                                                              STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2020-01-28

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2020-01-28

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2020-01-28