Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
woj. podlaskie

telefon:  Biuro Obsługi Klienta (87) 643-42-10
faks: (87) 643-42-11
email:  Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMAug/SkrytkaESP

Godziny pracy:
7:30 - 15:30     poniedziałek - piątek

Miasto Augustów - NIP 846-15-29-116 REGON 790670817
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO BUDŻETU GMINY MIASTA AUGUSTÓW 77 1240 5787 1111 0010 7731 2232

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Augustowie prowadzone przez Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia Nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33:
Od stycznia 2017 r. Urząd Miejski w Augustowie uruchomił indywidualne rachunki przypisane dla podatnika, które umożliwiają automatyczną identyfikację tytułu płatności danego rodzaju podatku i opłaty.

1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

W przypadku osób fizycznych numery indywidualnych rachunków zostały zamieszczone w decyzjach podatkowych np. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom, ani posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie innych podatków i opłat.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla ww. podatków zostały poinformowane odrębnym pismem.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty ww. podatków należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

2. Podatek od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportu zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla tego podatku.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zobowiązani do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku dla tej opłaty.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty należy dokonywać na rachunek - Nr: 28 1240 5787 1111 0010 7154 5979

natomiast w pozostałych zobowiązaniach tj.:

4. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących mienie komunalne, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata targowa, opłata uzdrowiskowa, opłata miejscowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpłaty z tytułu grzywien i mandatów, opłata za licencje taxi itp. należy wpłacać na konto:
Nr: 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220


5. Opłata Skarbowa - Nr: 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272

Numer IBAN tego rachunku: PL08124057871111001071545272; kod BIC Bank Pekao SA: PKOPPLPW.

6. Wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów - Nr: 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440


Uprzejmie informujemy, iż wpłaty z tytułu podatków i opłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Augustowie są przyjmowane:
- bez dodatkowych prowizji i opłat: w PEKAO S.A. Rynek Zygmunta Augusta 33 w godzinach od 9:00 do 17:00,
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8:00 do 14:00,
- w zakresie opłaty skarbowej również we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w Augustowie (pokój 5, 6, 10 tel. 87 643-80-54, 87- 643-42-22, 87-643-42-25) lub Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (w budynku Straży Pożarnej pokój 101 tel. 87 643-80-64).

Lista aktualności

 • ZP.271.33.2018 Budowa drogi dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów - w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

  2018-05-25 15:28:00

 • Zarządzenie Nr 1078/18 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 2018-05-24

  2018-05-25 12:38:34

  Zarządzenie Nr 1078/18 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 24 maja 2018 r. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: 1. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie”. 2. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Portowej w Augustowie”. 3. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Krzywej, ulicy Prostej i ulicy Zakole w Augustowie”. 4. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Złotej w Augustowie”. 5. „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Krętej w Augustowie”. 6. ”Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ul. Młyńskiej w Augustowie”. 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa drogi dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy August iw – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 3. „Budowa chodników strona lewa, strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w Augustowie”.

 • Uchwała Nr XLVIII/478/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja 2018 r.

  2018-05-25 09:30:08

  Uchwała Nr XLVIII/478/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie nr XXII/205/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. na uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 • Uchwała Nr XLVIII/477/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja 2018 r.

  2018-05-25 08:28:27

  Uchwała Nr XLVIII/477/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn."Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie" zgłaszanego przez Gminę Miasto Augustów do współfinansowania w ramach naboru wniosków Działania 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 • Uchwała Nr XLVIII/476/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja 2018 r.

  2018-05-25 08:21:30

  Uchwała Nr XLVIII/476/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2018-2031

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2018-05-22

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-06-13