Uchwała w sprawie zmian w Statucie Miasta Augustów


Uchwała Nr XXIX/266/01

Rady Miasta Augustów

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmian w Statucie Miasta Augustów

(Białystok, dnia 20 października 2001 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74; z 1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 662; z 1997 r. Nr 9 poz. 43; Nr 106 poz. 679; Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734; Nr 123 poz. 775; z 1998 r. Nr 155 poz. 1014; Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta Augustów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/210/01 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Augustów dokonuje się następujących zmian:

1. § 12. otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Działalność organów Miasta jest jawna, a ograniczenia jej jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Obywatele mają prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady, posiedzenia Komisji Rady, dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, protokołów posiedzeń organów Miasta i Komisji Rady.

3. Dokumenty dotyczące działalności organów Miasta i Komisji Rady udostępniane są w siedzibie Urzędu Miasta, w godzinach jego urzędowania.

Każdy obywatel ma prawo sporządzania notatek, odpisów, wyciągów z dokumentów organów Miasta, protokołów posiedzeń organów i Komisji Rady.

4. Uchwały organów Miasta podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta oraz w budynku Urzędu Miasta."

2. § 56. otrzymuje brzmienie:

"§ 56. w skład Urzędu wchodzą następujące Wydziały:

1/ Wydział Organizacyjno-Prawny,

2/ Wydział Finansowy,

3/ Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

4/ Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji,

5/ Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej,

6/ Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

7/ Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,

8/ Wydział Edukacji,

9/ Urząd Stanu Cywilnego,

10/ Straż Miejska,

11/ Samodzielne stanowisko pracy rewidenta."

3. W załączniku Nr 7 do Statutu dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18. Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-07-11

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-24