Zarządzenie Nr 82/03 z 30.09.2003 w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok

Zarządzenia Nr 82/03

Zarządzenie Nr 82/03

Burmistrza Miasta Augustów

z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr III/21/02 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu miasta na 2003 rok, Burmistrz Miasta Augustów zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 20.445 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa” 20.445 zł.

- rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” 20.445 zł.

§ 201 20.445 zł.

  1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.600 zł.

Dział 853 „Opieka społeczna” 2.600 zł.

- rozdział 85316 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

i wychowawcze” 2.600 zł.

§ 201 2.600 zł.

  1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 20.445 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa” 20.445 zł.

- rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” 20.445 zł.

§ 3030 20.445 zł.

  1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2.600 zł.

Dział 853 „Opieka społeczna” 2.600 zł.

- rozdział 85316 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

i wychowawcze” 2.600 zł.

§ 3110 2.600 zł.

§ 2

Rozdysponować rezerwę budżetową ogólną w kwocie 8.500 zł.

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 8.500 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” 8.500 zł.

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 8.500 zł.

§ 4810 8.500 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 8.500 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 8.500 zł.

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 8.500 zł.

§ 4410 7.000 zł.

§ 4420 1.500 zł.

§ 3

Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 22.615 zł.

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 3.500 zł.

- rozdział 75022 „Rady gmin” 3.500 zł.

§ 3030 3.500 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 2.000 zł.

- rozdział 75416 „Straż Miejska” 2.000 zł.

§ 3020 2.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 2.000 zł.

- rozdział 80195 „Pozostała działalność” 2.000 zł.

§ 4300 2.000 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 12.000 zł.

- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 12.000 zł.

§ 4300 12.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 1.115 zł.

- rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 1.115 zł.

§ 4300 1.115 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 2.000 zł.

- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu” 2.000 zł.

§ 4210 2.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 22.615 zł.

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 3.500 zł.

- rozdział 75022 „Rady gmin” 3.500 zł.

§ 4210 2.900 zł.

§ 4420 600 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 2.000 zł.

- rozdział 75416 „Straż Miejska” 2.000 zł.

§ 4410 2.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 2.000 zł.

- rozdział 80195 „Pozostała działalność” 2.000 zł.

§ 4210 2.000 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 12.000 zł.

- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 12.000 zł.

§ 3030 12.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 1.115 zł.

- rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 1.115 zł.

§ 3020 1.115 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 2.000 zł.

- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu” 2.000 zł.

§ 3020 2.000 zł.

§ 4

Objaśnienie dotyczące zmian budżetu miasta na 2003 rok zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 61.014.662 zł.

2. wydatki budżetu miasta 70.562.769 zł.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 3.312.013 zł.

4. z dochodów budżetowych kwotę 1.452.196 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych

5. faktyczny deficyt budżetu w kwocie 11.000.303 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek 5.939.990 zł.

- kredytu 60.313 zł.

- obligacji 5.000.000 zł.

6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 978.680 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz

Miasta Augustów

/Leszek Cieślik/

2

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2003-12-05

Opublikował: Monika Podziewska

Data publikacji: 2003-12-05