Uchwała Nr XXXIII/309/06 z dnia 30 marca 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie

Uchwała Nr XXXIII/309/06 z dnia 30 marca 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

GGSSS SGS
 • uchwała nr XXXIII/309/06

 • rady miejskiej w augustowie

 1. 30 marca 2006 roku

  • w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

    1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta na 2006r. 928.963 zł, w tym:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 360.000 zł:

rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi

gospodarki mieszkaniowej” 360.000 zł:

§ 0970 360.000 zł;

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem” 125.862 zł:

rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa” 125.862 zł:

§ 0010 125.862 zł;

Dział 758 „Różne rozliczenia” 140.314 zł:

rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego” 140.314 zł:

§ 2920 140.314 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 272.912 zł:

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 272.912 zł:

§ 2028 272.912 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 29.875 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 29.875 zł:

§ 0750 29.875 zł.

    1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta na 2006 rok 928.963 zł, w tym:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 608.912 zł:

rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej” 608.912 zł:

§ 4210 17.800 zł,

§ 4260 110.600 zł,

§ 4270 4.000 zł,

§ 4300 441.512 zł,

§ 4430 35.000 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 287.912 zł:

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 287.912 zł:

§ 3118 33.000 zł,

§ 4018 59.200 zł,

§ 4118 10.496 zł,

§ 4128 1.450 zł,

§ 4178 43.680 zł,

§ 4210 1.248 zł,

§ 4218 75.404 zł,

§ 4268 2.000 zł,

§ 4300 3.000 zł,

§ 4308 42.977 zł,

§ 4309 10.752 zł,

§ 4418 1.500 zł,

§ 4438 400 zł,

§ 4448 2.805 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 32.139 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 32.139 zł:

§ 2650 32.139 zł.

    1. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    2. Ustalić plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.447.304 zł, w tym dotacja z budżetu 570.139 zł oraz plan wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.505.793 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

    3. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

    4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

      1. dochody budżetu miasta 59.522.085 zł;

      2. wydatki budżetu miasta 61.125.302 zł;

      3. przychody 5.095.943 zł;

      4. rozchody 3.492.726 zł;

      5. deficyt budżetowy 1.603.217 zł;

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów

oraz wolnych środków z lat ubiegłych;

      1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.587.826 zł.

    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 • Przewodniczący

 • Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/


  1. Nr 1

   1. do Uchwały Nr XXXIII/309/06

   2. Rady Miejskiej w Augustowie

   3. z dnia 30 marca 2006 roku

         • WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

  • w złotych

  • Lp.

   Nazwa zadania inwestycyjnego

   Klasyfikacja budżetowa

   Dział - rozdział

   Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok

   w tym:

   Własne środki budżetowe

   Dotacja z GFOŚiGW

   Dotacja

   ze Starostwa Powiatowego

   Obligacje

   Kredyty i pożyczki

   Środki z Unii Europejskiej

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   1.

   Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I

   - ul. Rajgrodzka

   - ul. Żurawia

   600-60014

   1.717.000

   43.070

   163.930

   700.000

   810.000

   2.

   Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II

   - ul. Mickiewicza

   - ul. Wrzosowa

   - ul. Raginisa

   - ul. Myśliwska - Sarnia

   - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru

   600-60016

   1.600.000

   1.600.000

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   3.

   Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

   630-63003

   17.129

   17.129

   4.

   Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO

   630-63003

   196.000

   196.000

   5.

   Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap

   630-63003

   2.510.119

   99.401

   500.000

   1.000.000

   910.718

   6.

   Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko -białoruskim

   630-63003

   2.335.928

   109.877

   500.000

   1.726.051

   7.

   Wykup nieruchomości

   700-70005

   70.000

   70.000

   8.

   Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS

   700-70095

   1.400.000

   100.000

   1.300.000

   9.

   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

   710-71004

   200.000

   200.000

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   10.

   Zakup sprzętu komputerowego

   750-75023

   15.500

   15.500

   11.

   Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

   750-75095

   100.000

   100.000

   12.

   Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

   750-75095

   32.300

   32.300

   13.

   Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie

   801-80101

   563.787

   170.688

   393.099

   14.

   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie

   851-85154

   110.000

   110.000

   15.

   Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie

   851-85154

   165.220

   165.220

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   16.

   Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

   900-90095

   1.077.963

   434.463

   643.500

   17.

   Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa

   921-92195

   480.000

   480.000

   18.

   Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej

   921-92195

   25.000

   25.000

   Razem:

   12.615.946

   3.968.648

   643.500

   163.930

   3.000.000

   1.393.099

   3.446.769


    1. Nr 2

     1. do Uchwały Nr XXXIII/309/06

     2. Rady Miejskiej w Augustowie

     3. z dnia 30 marca 2006 roku

          • przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2006 rok

          • Lp.

           Nazwa zakładu

           Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.

           Przychody na 2006r.

           w tym: dotacja z budżetu brutto

           Zakres dotacji

           Wydatki na 2006r.

           w tym: wpłata do budżetu

           Stan środków obrotowych na 31.12.2006

           1.

           Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

           64.416

           1.447.304

           570.139

           dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki

           1.505.793

           -

           5.927


            1. Nr 3

             1. do Uchwały Nr XXXIII/309/06

             2. Rady Miejskiej w Augustowie

             3. z dnia 30 marca 2006 roku

                   • Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok

           I W zakresie dochodów:

           Zwiększenie dochodów o 928.963 zł wynika z:

                  • włączenia do budżetu wpływów z dodatków mieszkaniowych

           dotyczących dofinansowania wspólnot mieszkaniowych

           (poszczególnych mieszkańców), w których Miasto ma 100% udziału 360.000 zł,

                  • ze zwiększenia prognozowanych wpływów z tytułu udziału

           w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Ministerstwa

           Finansów (MF) Nr ST3 - 4820 - 5 / 2006 125.862 zł,

                  • zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006

           zgodnie z pismem MF Nr ST3 - 4820 - 5 / 2006 140.314 zł,

                  • wprowadzenia do planu dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki

           Społecznej na dofinansowanie Projektu „Czas do pracy” - Reintegracja

           osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego

           z Europejskiego Funduszu Społecznego 272.912 zł,

                  • włączenia do budżetu miasta dochodów z najmu i dzierżawy

           pomieszczeń w zakładzie budżetowym Centrum Sportu i Rekreacji,

           które były przychodami CSiR (w związku z art. 24 ust. 2 ustawy

           z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) 29.875 zł.

           Plan dochodów budżetowych zwiększa się z kwoty 58.593.122 zł do wysokości 59.522.085 złotych.

           II W zakresie wydatków:

           Zwiększenie planu wydatków z kwoty 60.196.339 zł do 61.125.302 zł jest wynikiem zmian z tytułu:

                  • wydatków, które dotyczą zasobów komunalnych, w związku ze zmianami od bieżącego roku zasad pokrywania wydatków w zakresie zakupu materiałów i usług oraz składek związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, którego Miasto jest wyłącznym właścicielem a administrowane jest przez ATBS „KODREM” Sp. z o.o.,

                  • wprowadzenia do realizacji projektu „Czas do pracy” - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową DWF 2. 1.5 104 z 10 stycznia 2006 roku podpisaną pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a Miastem Augustów, w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako beneficjent. Wydatki związane z projektem w 2006 roku będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - 272.912 zł (patrz dochody) oraz ze środków własnych 15.000 zł (w tym 10.752 zł koszty kwalifikowane i 4.248 zł koszty niekwalifikowane),

                  • zwiększenia dotacji brutto do Centrum Sportu i Rekreacji o 32.139 zł, w związku z utraconymi przychodami z tytułu najmu i dzierżawy.

           III Pozostałe wielkości budżetu, w tym przychody, rozchody i deficyt budżetowy pozostają niezmienione.

           2006-03-20 10:26:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-05-12

Opublikował: Barbara Kubeł

Data publikacji: 2006-05-12